Yusuf Islam Visits Albanian Mosque (2010)

On Friday 18 June 2010, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a surprise visit by Yusuf Islam who arrived at the Albanian Mosque to perform his Friday (Jum’mah) prayer.

After a brief tour of the AAIS and Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque – the congregation (Jama’at) were treated to the calling of the midday prayer (Azan) by Yusuf Islam and then on the special request of the AAIS Committee Board, Yusuf Islam also joined members of the AAIS for some tea and coffee in the our social room.

AAIS President, Vahid Goga, formally welcomed Yusuf Islam to the AAIS and also sincerely thanked him on behalf of all AAIS members for taking time from his busy schedule to visit the AAIS and enjoy a coffee with members of the Albanian Muslim community.

The prominent guest was also presented with a copy of the AAIS Report, which contains both historical and current information on the services/activities offered by the AAIS to both the Albanian Muslim community and the broader Um’mah (Muslim community), together with a new stainless steel AAIS key ring.

After the presentation, Yusuf Islam addressed those who were present by thanking the AAIS Committee Board and its members for the warm hospitality he had received during his visit to the AAIS and also provided some information regarding the charitable works he conducts in Kosova. Yusuf Islam was very pleased to see that our society engages and conducts many fundraising, social and community based programs and emphasized the importance for our society and the Muslim community to continue these works, as we are part of the fabric of the broader Australian community.

Yusuf Islam, who was formally known as Cat Stevens, last toured Australia in 1974 and shortly after his visit converted to Islam. He is touring Australia for the first time in 36 years with his son, Yoriyos, who also attended the AAIS on Friday.

Insha-Allah, more photos of this special visit will be posted to AAIS members in the near future.

RAMI KULAFI

Treasurer

JUSUF ISLAMI VIZITON SHOQËRINË ISLAMIKE SHQIPTARE AUSTRALIANE
Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) të Premtën me 18 Qershorë 2010 ka pranuar një vizit befasie nga Jusuf Islam i cili erdhi në Xhamin Shqiptare për ta falur Namazin e Xhumas.

Pas një njoftimi të shkurtër me Shoqërin Islamike Shqiptare dhe Xhamin e pare të melbournint – Xhamin Shqiptare – Xhemati u ftua me thirrjen e ezanit për namazin e xhumas nga Isuf Islami dhe me një kërkes veçantë Jusuf Islami u ftua që t’ju bashakngjitet anëtarëve për kafe dhe qaj në sallën e rekracionit.

Kryerari i Shoqëris Islamike Shqiptare Australiane, Vahid Goga, në mënyrë formale i shprehi mirëseardhje Jusuf Islamit dhe sinqerisht e falenderoi qe ai ka gjetur kohën për ta vizituar Shoqërinë dhe për të pirë kafe me Këshillin dhe Anëtarët e xhamis, duke e ditur kohen e tij shumë të ngjeshur.

Mikut të nderit iu prezentua edhe një kopje e raportit të Shoqërisë, i cili përmban një përbajtje historike dhe shërbimet e tanishme të Xhamis së bashku me aktivitetet që i ofrohen Komunitetit Shqiptar Musliman dhe ummetit në gjërsi. Gjithashtu edhe një unaz për çelsa nga metali me emrin e Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane.

Pas perzentimit, Jusuf Islam i adresoi të pranishmit duke i falenderuar per mikpritje të ngrohtë që ai e pranoi gjat vizitës së Shoqëris Islmaike Shqiptare Australiane. Njëherit ky i fundit sjelli disa informacione rreth punëve që ai zhvillon në Kosovë. Jusuf Islami ishte shumë i kënaqur me shoqërinë tone që grumbullon donacioneve të shumta, si në aspektin social ashtu edhe me rëndësinë e programeve për shoqërinë tonë dhe komunitetin Musliman në tërësi, gjithashtu ai shtoi se ne jemi pjesë e vyrtyteve e të gjitha komuniteteve në Australi.

Jusuf Islami ku më parë njihej si Cat Stevens, herën fundit e kishte vizituar Australinë në vitin 1974 dhe pas pak kohe ai e kishte përqafuar Islamin. Ky është duke e shëtitur Australinë për here të parë pas 36 vieteve së bashku me djalin e tij Yoriyos ku edhe ky ishte i pranishëm të Premten.

Insha–Allah, më shumë fotografi do t’ju dërgohen anëtarëve të Shoqërisë Islamike Shqiptare Australiane në të ardhmen.

RAMI KULAFI

Arketar