Women's Islamic Session in Albanian

On Wednesday 11 March 2020, an Islamic Session for Women in Albanian was held by Dr Ibadete Imeri-Balla at the Albanian Australian Islamic Society's (AAIS) Youth Centre.

The topic for this session was the definition of stress and fear in Islam. This included the different types of fears and stress, and how they originated. We also learnt how to best deal with these types of feelings in accordance with Islamic teachings and guidance.

It was a very informative night with twenty-five (25) AAIS Members in attendance.

May Allah (swt) reward Ibadete for sharing her knowledge with the Albanian community. We are very blessed to have such an amazing teacher and we thank her for all her efforts in organising these sessions for AAIS Financial members.

Shpresa Havolli
AAIS Women's Committee


Seancë Islame për Gratë në Gjuhën Shqipe

Të Mërkurën më 11 Mars 2020, u mbajt një Seancë Islame për Gratë në gjuhën Shqipe nga Dr Ibadete Imeri-Balla në Qendrën Rinore të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS).

Tema për këtë seancë ishte përcaktimi i stresit dhe frikës në Islam. Kjo përfshinte llojet e ndryshme të frikës dhe stresit, dhe se si ato burojnë. Ne gjithashtu mësuam se si t'i trajtojmë më mirë këto lloje të ndjenjave në përputhje me mësimet dhe udhëzimet islame.

Ishte një natë shumë informuese ku njëzet e pesë (25) anëtarë të AAIS morën pjesë.

Allahu (xh.sh) e shpërbleftë Ibadeten për ndarjen e njohurive të saj me komunitetin shqiptar. Ne jemi shumë me fat që kemi një mësuese kaq të këndshme dhe e falënderojmë atë për të gjitha përpjekjet e saj në organizimin e këtyre seancave për anëtarët financiarë të AAIS.

Shpresa Havolli
Këshilli i Grave AAIS