Year 12 Muslim Achievement Awards

YEAR 12 MUSLIM ACHIEVEMENT AWARDS

On Sunday 8 March 2020, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was honoured to be involved in the 13th annual ‘Year 12 Muslims Achievements Awards’ dinner hosted by Human Appeal International - Australia (HAI).

The night began with a melodious recitation of the Holy Qur’an and followed with Sheikh Rabih Baytie, Human Appeal’s Melbourne Branch Manager, welcoming guests and acknowledging the important role that parents and guardians play in the achievements of their children.

The event was a fantastic night of recognition and inspiration for 50 young Muslim students in attendance who achieved an ATAR result of 90 and above in 2019. The elite performing students were all honoured for their hard work as they each received a certificate of recognition and a valuable gift, which was donated by various sponsors, including the AAIS.

The night featured some inspirational speeches from professional Muslims, amongst other special guests and government representatives. The motivational speeches focused on the importance of making the most out of the gifts Allah (swt) has blessed each individual with to benefit others in the community.

It was an honour representing the AAIS in a night that rewarded and encouraged academic excellence in the Muslim community.

Insha-Allah (God-willing), our Society will continue to support the Muslim youth in Australia through events such as this in the years to come.

Urim Balla
President
AAIS CommitteeVITI 12 I ÇMIMEVE TË ARRITJEVE TË MYSLIMANËVE
Të Dielën më 8 Mars 2020, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) pati nderin të merrte pjesë në darkën e 13 vjetorit të ‘Viti I 12 i Çmimeve të Arritjeve të Myslimanëve’ e organizuar nga Human Appeal International Australia (HAI).

Nata filloi me një recitim melodioz të Kuranit të Shenjtë dhe u pasua me Sheik Rabih Baytie, Menaxherin e Degës së Human Appealit në Melburn, ku ju uroi mirë se ardhjen miqve dhe tregoi rolin e rëndësishëm që luajnë prindërit dhe kujdestarët në arritjet e fëmijëve të tyre.

Evenimenti ishte një natë fantastike për të njohur dhe frymëzuar 50 studentë të rinj myslimanë që ishin të pranishëm, të cilët kishin marrë rezultatet ATAR nga 90 e lart në vitin 2019. Studentët me performancë të dalluar u nderuan të gjithë për punën e tyre të palodhur, pasi secili mori një certifikatë mirënjohjeje dhe një dhuratë me vlerë, e cila u dhurua nga sponsorë të ndryshëm, përfshirë AAIS.

Në këtë natë u mbajtën disa fjalime frymëzuese nga myslimanë profesionistë, që ishin mes të ftuarve të tjerë special dhe përfaqësuesve të qeverisë. Fjalimet motivuese u përqendruan në rëndësinë e përfitimit sa më shumë nga dhuratat që Allahu (xh.sh.) e ka bekuar secilin individ për të përfituar dhe të tjerët në komunitet.

Ishte vërtet një nder që të përfaqësoja AAIS-in në një natë që shpërbleu dhe inkurajoi akademikët e shkëlqyer në komunitetin mysliman.

Insha-Allah (në dashtë Allahu), Shoqata jonë do të vazhdojë të mbështesë rininë myslimane në Australi përmes evenimenteve të tilla edhe në vitet e ardhshme.

Urim Balla
President
Këshilli i AAIS