Yusuf Islam Visits Albanian Mosque (2012)

On Friday 20th April 2012, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received another surprise visit by Yusuf Islam, who arrived at Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque – to perform Friday prayer.

Following prayer, Br. Yusuf Islam, who is in Melbourne to promote the world premiere of his new theatre production titled ‘Moon Shadow’, also joined AAIS members for a traditional Albanian coffee in the AAIS Social Room.

The visit by Br. Yusuf Islam also provided an opportunity for members of the AAIS Committee Board to have some informal discussions regarding the humanitarian organisation founded
by Yusuf Islam, which is called ‘Small Kindness’. The charity also earned the World Association of Non-Governmental Organisations (WANGO) Humanitarian Award for the important work conducted by Small Kindness – who also provide support to a large number of Albanian families in both Albania and Kosova.

Insha-Allah, the AAIS Committee Board hopes to initiate formal discussions with ‘Small Kindness’, so as to provide AAIS members with an opportunity to support the good work conducted by Small Kindness in our Albanian lands.

The AAIS Committee Board would like to thank Br. Yusuf Islam for visiting the AAIS and hopes that he will visit the Albanian Mosque again next time he is in Melbourne.

URIM BALLA
AAIS Committee Member

JUSUF ISLAM VIZITON XHAMINË SHQIPTARE
Të premten më datën 20 Prill 2012, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka pranuar një vizitë befasie nga Jusuf Islam, i cili ka ardhur në xhaminë e Parë (të ndërtuar) në Melbourne – Xhaminë Shqiptare – për ta falur namazin e Xhumasë.

Pas faljes së xhumasë, Jusuf Islam, i cili gjendet në Melbourne për ta promovuar xhirimin e tij teatror me titull ‘Moon Shadow’ (Hija e Hënës), në premierën botërore, iu bashkëngjit anëtarëve të AAIS-it për një kafe tradicionale Shqiptare në dhomën shoqërore të AAIS-it.

Vizita nga Jusuf Islam gjithashtu ishte një mundësi për anëtarët e Këshillit të AAIS-it që të kenë disa diskutime joformale në lidhje me organizatën humanitare të quajtur ‘Small Kindness’ (Mirësia e Vogël) e themeluar nga Jusuf Islam. Kjo organizatë humanitare ka fituar çmimin e shoqatës botërore të organizatave Jo-Qeveritare (WANGO) për punën e rëndësishme të udhëhequr nga ‘Small Kindness’ – e cila gjithashtu ofron mbështetje për një numër të madh të familjeve Shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë.

Insha-Allah, këshilli i AAIS-it shpreson të filloj diskutimet formale me organizatën humanitare ‘Small Kindness’ në mënyrë që të siguroj anëtarët e AAIS-it me një mundësi për të mbështetur punën e mirë të kryer nga ‘Small Kindness’ në trojet tona Shqiptare.

Këshilli i AAIS-it dëshiron të falënderoj Jusuf Islam-in për vizitën e bërë AAIS-it dhe shpreson se ai do ta vizitoj Xhaminë Shqiptare përsëri herën tjetër kur gjendet në Mellburn.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit të AAIS-it